pet kvaliteta modernih radnikaNa selekcijskom intervjuu mogu se uključiti i pitanja o privatnom životu poput hobija i interesa te o svemu što poslodavcu pomaže u stvaranju što potpunije slike o kandidatu/-kinji. Važno je imati na umu da je pri zapošljavanju zakonom zabranjena diskriminacija kandidata/-kinja na temelju spola, bračnog stanja, spolne orijentacije, porodice, rase, dobi, jezika, vjere i drugih karakteristika koje nisu odlučujući uslov u obavljanju posla.

Ukoliko vam poslodavac postavi pitanje o privatnom životu, imate dvije mogućnosti: da mu skrenete pažnju da postavlja nepotrebna i neprimjerena pitanja. Na to u svakom slučaju imate pravo, ali imajte na umu da bi se takav odgovor mogao protumačiti kao nedostatak komunikacijskih vještina.
Druga je mogućnost da se poslužite pragmatičnijim odgovorom, na primjer, „Ne vidim kako bi to (vjera, planirano majčinstvo, etnicitet, spolna orijentacija ili rodni identitet) moglo utjecati na moje zaposlenje i moj rad“ ili „To pripada mojoj privatnoj sferi i nema nikakve veze s mojim profesionalnim namjerama i ambicijama”. Možete postaviti i protupitanje: „Zašto bi to bilo važno za posao za koji sam se prijavio/la?”

Pitanja koja vas ne smiju pitati:

1. U vezi starosti
2. Rasa, vjera, nacionalno porijeklo
3. Fizička obilježja, invaliditet: Ako se postavljaju pitanja vezana za visinu ili težinu, takvi bi uslovi trebali biti izravno vezani uz obavljanje posla.
4. Članstvo u sindikatu
5. Hapšenja, kažnjavanja: Pitanja vezana za hapšenja nisu primjerena osim ako se kandidat ne razmatra za neki posao „osjetljive sigurnosti”, a poslodavac provodi istragu kako bi zapravo provjerio je li kandidat/-kinja počinio/-la kazneno djelo zbog kojeg je uhapšen.
6. Pušenje
7. Zdravstveno stanje
8. Spol, spolna orijentacija, rodni identitet
9. Trudnoća, namjera da se ima ili nema djecu, bračni status, itd.: Ne smije se postavljati!
10. Druga problematična područja: Pitanja o tome ima li kandidat/-kinja prijatelje ili rodbinu koji rade za tog poslodavca mogu biti neprimjerena ukoliko poslodavac daje prednost takvim kandidatima/-kinjama. Neprimjerenim se smatraju i pitanja o tome ima li kandidat/-kinja kuću/stan s obzirom da su diskriminirajuća prema pripadnicima manjina, s obzirom da veći broj žena i pripadnika manjina nemaju vlastiti stan/kuću.

Izvor: mladi.info