Projekat „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“

Projekat „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“ se realizuje u okviru krovnog projekta podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), a finansira Evropska unija (EU).

Cilj projekta je stvaranje dinamičnog lokalnog tržišta rada, baziranog na konceptu partnerstva lokalnih institucija i privatnog sektora. Projekat je osmišljen kako bi se kroz lokalno partnerstvo kreiralo stimulativno okruženje za intervencije na lokalnom tržištu rada, koje u kratkom roku za rezultat imaju veću zapošljivost lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, odnosno otvaranje održivih radnih mjesta u lokalnoj ekonomiji. Potencijal za zapošljavanje je identifikovan u djelatnostima: poljoprivreda i proizvodnja hrane; prerađivačka industrija (metaloprerada, drvoprerada/proizvodnja namještaja, sektor tekstil/koža/obuća); primjena informaciono – komunikacionih tehnologija.

Kroz projekat će se raditi na rješavanju strukturnih poremećaja na tržištu rada na dugoročnom i kratkoročnom nivou. Dugoročno, kroz poboljšanje obrazovnog sistema, prilagođavanje potrebama i zahtjevima lokalnog tržišta, kao i značajnijim učešćem poslovnih subjekata u obrazovnom procesu. Kratkoročno, kroz aktivne mjere za podršku (samo)zapošljavanju, koje će obavezno sadržavati programe osposobljavanja za zanimanja, radna mjesta i vještine u skladu sa zahtjevima lokalnog tržišta i uz aktivno učešće poslovnih subjekata u cijelom procesu.

186 nezaposlenih osoba će se osposobiti

U okviru projekta ukupno 186 nezaposlenih osoba će se osposobiti za deficitarna zanimanja u oblastima obrade metala i drveta, proizvodnje kože, obuće i tekstila, i proizvodnje hrane, od koji će se najmanje 40 zaposliti kao direktan rezultat projekta.

Vrijednost projekta je 459.479,23 KM

Planirano vrijeme za realizaciju aktivnosti je 20 mjeseci (od juna 2017.g. do februara 2019.g.). Ukupna projektovana vrijednost projekta je 459.479,23 KM, od čega će 372.532,81 KM finansirati Evropska unija, dok će učešće lokalnih partnera iznositi 86.946,42 KM.