Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ (Agencija PREDA)

Agencija PREDA ima status vodećeg partnera na projektu (Lead Applicant), čija je uloga funkcionalno povezivanje lokalnih institucija relevantnih za funkcionisanje tržišta rada i lokalne poslovne zajednice. Agencija PREDA predsjedava Savjetom za obrazovanje i zapošljavanje grada Prijedora i u značajnoj mjeri doprinosi razvoju lokalnih partnerstava. U skladu sa ulogom vodećeg aplikanta, PREDA će biti prisutna u realizaciji svih planiranih aktivnosti, ali će najveći napor biti uložen u upravljanje projektom, poboljšanje metodologije rada Savjeta i razvoja inovativnih IT alata, selekciju poslovnih subjekata i jačanje lokalnih kapaciteta za provođenje programa osposobljavanja (formalnih i neformalnih), monitoring programa osposobljavanja, realizaciju mjera finansijske podrške zapošljavanju, promociju i komunikaciju sa ciljnim grupama i krajnjim korisnicima.

 

Grad Prijedor

Grad Prijedor je ključni kreator politika i donosilac odluka na lokalnom nivou. U realizaciji projekta će učestvovati na operativnom i strateškom nivou. Na operativnom nivou, imenovani predstavnici Odjeljenja za privredu i poljoprivredu i Odjeljenja za društvene djelatnosti će učestvovati u radu projektnog tima, dok će na strateškom nivou, ovlašteni predstavnici pomenutih struktura, učestvovati u radu Savjeta. Uloga u projektu je definisana u skladu sa zakonskim ingerencijama, sa fokusom na aktivnosti izrade Strateškog i akcionog plana podrške obrazovanju i zapošljavanju, poboljšanju efekata mjera podrške zapošljavanju i monitoringu realizacije programa osposobljavanja.

 

JU „Zavod za zapošljavanje Republike Srpske“ – Filijala Prijedor

„Zavod za zapošljavanje Republike Srpske“ je Javna ustanova osnovana u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 30/10).

Filijala Zavoda za zapošljavanje RS u Prijedoru je ključna institucionalna veza projekta sa lokalnim tržištem rada, odnosno nezaposlenim licima kao krajnjim korisnicima projekta. U realizaciji projekta će učestvovati na operativnom i strateškom nivou. Uloga u projektu je prilagođena polju djelovanja Zavoda, sa fokusom na aktivnosti izrade Početne studije, savjetodavnog rada sa nezaposlenim licima, selekcije polaznika programa osposobljavanja, promocije aktivnih mjera podrške (samo)zapošljavanju, monitoringa realizacije programa osposobljavanja i ishoda zapošljavanja i povećanja zapošljivosti nezaposlenih lica.

 

JU „Mašinska škola“ Prijedor

JU „Mašinska škola“ Prijedor je akreditovani organizator obrazovanja odraslih sa iskustvom u provođenju nekoliko programa osposobljavanja i prekvalifikacije. Svoju ulogu u lokalnom okruženju će dodatno učvrstiti i razviti nove ekspertize i oblasti djelovanja. Fokus u projektu će biti na procesu selekcije poslovnih subjekata za učešće u formalnim programima osposobljavanja tokom projekta i u budućnosti, akreditaciji novih programa, poboljšanju kvaliteta postojećih i realizaciji programa osposobljavanja za sljedeća radna mjesta:

  • CNC operater u metalopreradi
  • Zavarivač TIG postupkom
  • CNC operater za drvnu industriju
  • Tapetar

 

JU „Poljoprivredno-prehrambena škola“ Prijedor

JU „Poljoprivredno-prehrambena škola“ Prijedor je akreditovani organizator obrazovanja odraslih sa iskustvom u provođenju nekoliko programa osposobljavanja. Svoju ulogu u lokalnom okruženju će dodatno učvrstiti i razviti nove ekspertize i oblasti djelovanja. Fokus u projektu će biti na procesu selekcije poslovnih subjekata za učešće u formalnim programima osposobljavanja tokom projekta i u budućnosti, akreditaciji novih programa, poboljšanju kvaliteta postojećih i realizaciji programa osposobljavanja za sljedeća radna mjesta:

  • Šivač
  • Izrada gornjih dijelova obuće
  • Plastenička proizvodnja
  • Industrijska proizvodnja gljiva

 

 Udruženje drvoprerađivača „Klaster Drvo-PD“ Prijedor

Udruženje drvoprerađivača „Klaster Drvo-PD“ Prijedor je predstavnik lokalne i regionalne drvne industrije i industrije namještaja, koji okuplja ključne poslovne subjekte u ovoj oblasti. Klaster Drvo-PD je organizacija čiji su ciljevi poslovno povezivanje, edukacija, razmjena informacija i unapređenje poslovanja preduzeća i preduzetnika aktivnih u okviru drvne industrije i industrije namještaja, te unaprijeđenje uslova obavljanja djelatnosti prerade drveta, proizvodnje proizvoda od drveta i namještaja, praćenje tehničko tehnoloških dostignuća u ovoj oblasti i usklađivanje zajedničkih interesa. Svrha učešća u lokalnom partnerstvu je efikasnije povezivanje sa lokalnom drvnom industrijom i industrijom namještaja, učešće u planiranju aktivnih mjera podrške zapošljavanju,  animiranje lokalnih i regionalnih poslovnih subjekata i obezbjeđenje povratnih informacija o potrebama u odnosu na tržište rada.

 

„Ednametalworking“ d.o.o.

„Ednametalworking“ d.o.o. je predstavnik lokalne metaloprerade u partnerstvu. Kvalifikovanost i kompetencije radne snage su ključni elementi konkurentnosti „Ednametalworking“ d.o.o. S obzirom da se planirani programi osposobljavanja u značajnoj mjeri odnose na djelatnosti metaloprerade, učešće ovog subjekta će biti fokusirano na prilagođavanje lokalnim potrebama u metalopreradi, uz aktivno učešće u provođenju samih programa osposobljavanja.