“Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”

Evropska unija i drugi donatori investirali su značajna sredstva u obuku i izgradnju kapaciteta lokalnih aktera kako bi se oni mogli efektivno baviti problemom nezaposlenosti i odgovarati na cijeli niz potreba tržišta rada i lokalnog ekonomskog razvoja.

Te kapacitete sada treba upotrijebiti u svrhu ekonomskog razvoja putem podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje koja se osnivaju kako bi se razvio stalni dijalog između poslodavaca, obrazovnih institucija, javnih službi za zapošljavanje, lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva (sindikati, privredne komore, regionalne razvojne agencije, itd.) i omogučilo im se da zajednički osmisle i provedu lokalne strategije i akcione planove za zapošljavanje  u skladu sa potrebama i stepenom razvijenosti loklanih ekonomija. Oni će time doprinijeti kako lokalnon tako i ekonomskom razvoju cijele Bosne i Hercegovine.

Projekat “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” kojeg finansira Evropska unija sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) stoga ima za cilj da kroz institucionalizaciju 15 partnerstava poveća zapošljivost prekvalifikacijom skoro 2.000 osoba u 22 opštine i stvori najmanje 620 novih radnih mjesta primarno za socijalno ugrožene kategorije stanovništva uključujući žene, mlade, manjinske zajednice, povratnike, interno raseljena lica i teško zapošljive osobe posebno u područjima pogođenim poplavama.

Ovim će se doprinijeti reformi tržišta rada u našoj zemlji tako što će se uz strategije ekonomskog razvoja i zapošljavanja koje postoje na entitetskom nivou početi provoditi i strategije na lokalnom nivou kojima će se na izravan način usaglašavati  i usklađivati potrebe poslodavaca, tj. potrebe za radnom snagom odnosno potrebe za određenim znanjima i vještinama uposlenih, i ponuda radne snage kroz prekvalifikaciju i nalaženje pravih ljudi za poslove.

Zbog toga će, kao što je već navedeno, sva partnerstva u svome sklopu imati po barem jednog predstavnika od pet ključnih lokalnih aktera koji uključuju opštine ili gradove, javne službe za zapošljavanje, poslodavce, obrazovne institutcije i nevladine organizacije koje između ostalog mogu biti i agencije za lokalni i/ili regionalni razvoj, privredne komore, udruženja poslodavaca, sindikati, itd.

Partnerstvima će za provođenje njihovih aktivnosti, tj. za provođenje aktivnih mjera na tržištu rada, biti pružena kako finansijska podrška u obliku grantova u iznosima od 150,000 do 200,000 eura tako i tehničko-savjetodavna podrška koju će im ILO pružati tokom cijelog provođenja projekta uključujući i osam ciklusa obuke.

Posebna pažnja će se posvetiti uspostavljanju partnerstava kao samoodrživog oblika saradnje svih lokalnih aktera koji će se moći replicirati i u budućnosti dok će partnertsva koja se uspostave u sklopu ovog projekta moći nastaviti djelovati samostalno i nakon završetka projekta i tako doprinostiti integrisanom lokalnom razvoju.

Projekat se počeo provoditi u martu 2016. godine i trajaće tri godine. Projekat je dio EU Programa za lokalni razvoj i zapošljavanje kojeg Evropska unija finansira sa 19 miliona eura a provode ga UNDP, GIZ i ILO.

Krajnji korisnici projekta lokalnih partnerstava za zapošljavanje su trenutno nezaposleni i njihove porodice kao i sami članovi partnerstava.